Wsparcie

Co to jest MSDS z Akumulator Li-Pol?

Co to jest MSDS z Akumulator Li-Pol?

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Akumulator Li-Pol) firmy Akumulator jest producentem akumulatorów, który pokazuje znaki chemiczne. Jest to dokument, który może zagrażać zdrowiu użytkownika, np. Rakotwórczy, teratogenny itp.

1 ID SUBSTANCJI / PREPARATU I FIRMA / PRZEDSIĘWZIĘCIE

Karta Charakterystyki Produktu IDENTYFIKATORA:
Akumulator Li-Pol

ZATWIERDZONE WYKORZYSTANIE CHEMICZNEJ I
OGRANICZENIA:
Przenośne urządzenia elektroniczne

MSDS ZALECANE PRZECIW:
1.1 Nie wolno demontować, otwierać ani strzępiać baterii ani ogniw litowo-polimerowych.
1.2 Nie wystawiaj baterii lub ogniw litowo-polimerowych na działanie ciepła lub ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
1.3 Nie wolno zwierać akumulatora Li-Pol ani ogniwa Akumulator.
1.4 Nie przechowuj akumulatorów litowo-polimerowych ani ogniw w sposób przypadkowy w pudełku lub szufladzie, w których mogą one zwierać się nawzajem lub powodować zwarcie przez inne metalowe przedmioty.
1.5 Nie należy wyjmować akumulatora Akumulator Li-Pol ani ogniwa z oryginalnego opakowania do momentu użycia.
1.6 Nie poddawaj baterii lub ogniw litowo-polimerowych wstrząsom mechanicznym.
1.7 W przypadku wycieku Akumulatora Li-Pol lub komórki, nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli kontakty zostały wykonane, przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
1.8 Nie używaj żadnej innej ładowarki niż ta wyraźnie przewidziana do użytku z tym urządzeniem.
1.9 Obserwuj znaki plus (+) i minus (-) na Akumulator Li-Pol lub na wyposażeniu komórki i upewnij się, że są prawidłowe.
1.10 Nie wolno używać Akumulatora Li-Pol ani ogniwa, które nie zostało zaprojektowane do użycia z urządzeniem.
1.11 Nie mieszaj baterii litowo-polimerowych lub ogniw różnych producentów, pojemności, rozmiaru lub typu w obrębie urządzenia.
1.12 Użycie baterii przez dzieci powinno być nadzorowane.
1.13 Bezzwłocznie zasięgnij porady medycznej, jeśli Akumulator Li-Pol lub komórka została połknięta.
1.14 Zawsze kupuj Akumulator Li-Pol lub ogniwo polecane przez producenta urządzenia.
1.15 Trzymaj baterie litowo-polimerowe lub komórki czyste i suche.
1.16 Przetrzyj baterię Li-Pol lub końcówki kuwety czystą, suchą ściereczką, jeśli się zabrudzą.
1.17 Baterie litowo-polimerowe lub ogniwa muszą być naładowane przed użyciem. Zawsze używaj oryginalnej i prawidłowej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi sprzętu, aby uzyskać prawidłowe instrukcje ładowania.
1.18 Nie pozostawiaj Akumulatora Li-Pol lub ogniwa o przedłużonym ładowaniu, gdy nie jest używany.
1.19 Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie baterii litowo-polimerowych lub ogniw w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
1.20 Zachowaj oryginalną literaturę produktu na przyszłość.
1.21 Używaj tylko Akumulatora Li-Pol lub komórki w aplikacji, do której jest przeznaczony.
1.22 Jeśli to możliwe, wyjmij Akumulator Li-Pol lub ogniwo z urządzenia, gdy nie jest używane.
1.23 Pozbyć się prawidłowo.

2. MOŻLIWOŚCI IDENTYFIKACJI MSDS

2.1 Klasyfikacja
Brak regularnego użytkowania. W przypadku kontaktu z płynem elektrolitowym w Akumulator Li-Pol lub w ogniwie, należy odnieść się w następujący sposób:
2.2 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z GHS
Ostra toksyczność, doustna (kategoria zagrożenia 4)
Ostra toksyczność, skórne (kategoria zagrożenia 3)
Skóra, podrażnienie (kategoria 1B)
Eye Irritate (kategoria zagrożenia 1)
2.3 Elementy etykiety GHS, w tym zwroty określające środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: OstrzeżenieZgodne instrukcje:
H242: Ogrzanie może spowodować pożar
H311: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu
H302: Działa szkodliwie po połknięciu
2.4 Zwroty wskazujące środki ostrożności
Ograniczenie:
P264 Dokładnie umyć po przekazaniu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu.

P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy
Spełnienie:
P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem / lekarzem.
P302 + P350 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P305 + P351 + P338 W OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie.
Sprzedaż:
P501: Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / krajowymi przepisami

3. BUDOWA / INFORMACJA O SKŁADNIKACH MSDS

Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis:
Produkt: Składa się z następujących składników.
Uwaga: Numer CAS jest numerem rejestru usług chemicznych.

4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU ŚRODKÓW OCHRONY MSDS

4.1 Odpowiednie środki gaśnicze
CO2, suchy proszek chemiczny, rozpylona woda.
4.2 Specyficzne zagrożenia wynikające z substancji chemicznych
Tworzenie się toksycznych gazów jest możliwe podczas ogrzewania lub w przypadku pożaru.
W przypadku pożaru mogą zostać ujawnione następujące informacje:
Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek węgla
Inne drażniące i toksyczne gazy.
4.3 Niebezpieczne spalanie Akumulator Li-Pol
Tlenki węgla
Dane wybuchowe
Wrażliwość na mechaniczne uderzenie: Nie
Wrażliwość na wyładowania statyczne: Nie
4.4 Urządzenia ochronne i przeczucia dla strażaków
Tak jak w przypadku każdego pożaru, nosić autonomiczny aparat oddechowy, ciśnienie, popyt, MSHA / NIOSH (zatwierdzony lub równoważny) i pełny sprzęt ochronny. Na przykład: Nosić samodzielne urządzenie ochrony dróg oddechowych. Nosić odpowiednią odzież ochronną i ochronę oczu / twarzy.
4.5 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:
Akumulator Li-Pol może eksplodować i uwolnić produkty rozkładu pod wpływem ognia. Akumulator Li-Pol zawiera łatwopalny elektrolit, który może wydzielać, zapalać i wytwarzać iskry pod wpływem wysokiej temperatury (> 150 ° C), w przypadku uszkodzenia lub nadużycia (np. Uszkodzenia mechaniczne lub przeładowanie elektryczne); może szybko sparzyć z efektem palenia; mogą zapalić inne baterie w pobliżu ubrania.

5. ŚRODKI ZWALCZANIA NIETYPOWYCH ŚRODKÓW

5.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne
Osobiste środki ostrożności unikają kontaktu z oczami. Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego znajdują się w punkcie 8. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usuń wszystkie źródła zapłonu. Ewakuuj personel do bezpiecznych obszarów.
5.2 Przemyślenia na temat środowiska
Zaabsorbować za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, uniwersalny środek wiążący, trociny).
5.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli jest to bezpieczne.
Metody oczyszczania: Używać osobistego wyposażenia ochronnego. Zatamować. Przykryj rozlany płyn piaskiem, ziemią lub innym niepalnym materiałem chłonnym. Podnieś i przenieś do odpowiednio oznakowanych pojemników. Dokładnie wyczyść zanieczyszczoną powierzchnię.

6. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY MSDS

6.1 Środki pierwszej pomocy
Kontakt z oczami Dokładnie przepłukać dużą ilością wody, również pod powiekami. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Umyj skórę mydłem i wodą. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy skontaktować się z lekarzem. Wdychanie: Przenieść na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Połknięcie: NIE wywoływać wymiotów. Pić dużo wody. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
6.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione. Połknięcie Nie wywoływać wymiotów. Uzyskaj pomoc medyczną.

7. PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE MSDS

7.1. Przemyślenia na temat bezpiecznej obsługi
Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nosić osobiste wyposażenie ochronne. Dokładnie umyć po użyciu. Używaj tego materiału z odpowiednią wentylacją. Akumulator Li-Pol nie jest wybuchowy.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Jeśli akumulator Akumulator Li-Pol będzie przechowywany przez dłuższy czas niż 3 miesiące, zaleca się cykliczne ładowanie Akumulatora Li-Pol.
3 miesiące: -10 ° C ~ + 40 ° C, 45 do 85% wilgotności względnej.
I zalecane w temperaturze 0 ° C ~ + 35 ° C do długiego przechowywania.
Przyjmuje się, że współczynnik odzyskiwania mocy w stanie dostawy (50% pojemności w pełni naładowanej) po przechowywaniu wynosi 80% lub więcej.
Napięcie podczas długotrwałego przechowywania powinno wynosić 3,8V ~ 4,8V.
Nie przechowuj Akumulatora Li-Pol w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zwierać lub być zwarte przez inne metalowe przedmioty.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Nie należy wystawiać Akumulator Li-Pol na działanie ciepła lub ognia. Unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
Nie przechowywać razem z materiałami utleniającymi i kwaśnymi.
Źródła zapłonu trzymać z daleka – nie palić.
Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

8. KONTROLA EKSPOZYCJI I OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry instrumentu
Składniki o wartościach granicznych, które wymagają monitorowania w miejscu pracy
12190-79-3 Litowo tlenek kobaltu
TLV (USA): 0,02 mg / m3
MAK (Niemcy): 0,1 mg / m3
Urlopowe limity odwołane przez sąd apelacyjny w AFL-CIO OSHS 965 F.2d 962 (11th Cir., 1992)
8.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
Ochrona oczu / twarzy
Ochrona ciała
Ochrona skóry
Ochrona dróg oddechowych
Środki higieniczne

 

9. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ MSDS

9.1 Reaktywność
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się.
9.2 Stabilność elementu
Stabilny w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.
9.3 Rozkład termiczny / warunki których należy unikać
Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie ze specyfikacjami.
9.4 Możliwość niebezpiecznych reakcji
Brak podczas normalnego przetwarzania.
9.5 Niebezpieczna polimeryzacja
Niebezpieczna polimeryzacja nie występuje.
9.6 Warunki, których należy unikać
Mocne ogrzewanie, ogień, materiały niezgodne
9.7 Niezgodne materiały
Silne utleniacze. Mocne kwasy. Podstawowe metale.
9.8 Niebezpieczne produkty rozkładu
Tlenki węgla, inne drażniące i toksyczne gazy.

10. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

10.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie: nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji
10.2 Nieoczyszczone opakowania:
Zalecenie: Usuwanie musi odbywać się zgodnie z urzędowymi przepisami.

11 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU MSD

11.1 Akumulator Li-Pol został przebadany zgodnie z wymaganiami podręcznika testów i kryteriów ONZ.
11.2 Akumulator polimerowy na bazie litowo-jonowej o mocy watogodziny nieprzekraczającej 100 Wh lub ogniwo o mocy watogodziny nieprzekraczającej 20 Wh.
11.3 Spełnia wymagania Międzynarodowych Morskich Dóbr Niebezpiecznych (IMDG) -2014 Specjalna rezerwa 188 do przewożenia jako towary nie niebezpieczne;

11.4 Spełnia wymagania 49CFR173.185, które mają być przewożone jako towary nieszkodliwe dla drogi, kolei, powietrza i statku.
11.5 Spełnia wymagania specjalnego przepisu TDG 34, które mają być przewożone jako towary nie niebezpieczne.
11.6 Opakowanie musi być traktowane z ostrożnością i istnieje ryzyko zapalności, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
11.7 Opakowanie powinno być wystarczające, aby uniknąć mechanicznego uszkodzenia podczas transportu, przenoszenia i układania w stosy. Materiały i konstrukcja opakowania powinny być tak dobrane, aby zapobiec rozwojowi niezamierzonego przewodzenia elektrycznego, korozji zacisków i przedostaniu się wilgoci.

12. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

13.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
13.2 Informacje dotyczące przepisów

Fill out my online form.